Regulamin pobytu gości
       W Gospodarstwie Agroturystycznym
Nurtem Rawki 

1. Jednorazowo w Gospodarstwie możemy przyjąć do 25 osób;
2. Termin pobytu należy uzgodnić minimum z tygodniowym wyprzedzeniem;
3. Samochody i inne pojazdy zostawiamy w wyznaczonym miejscu. Istnieje możliwość przyjazdu pociągiem. Gości odbieramy ze stacji Skierniewice Rawka lub ze Skierniewic; (maksymalnie 6 osób}
4. Dzieci pozostają pod opieką rodziców lub prawnych opiekunów. Właściciele Gospodarstwa nie sprawują opieki nad małoletnimi;
5. Na terenie gospodarstwa nie spożywamy alkoholu i nie palimy tytoniu;
6. Nie podchodzimy sami do zwierząt i nie karmimy ich bez zgody właściciela. Fotografowanie należy uzgodnić z właścicielem; Są to wymogi bioasekuracji;
7. Poruszamy się po wyznaczonym terenie, śmieci wyrzucamy do kontenerów(segregacja);
8. Jazdy konne możliwe po wynajęciu konia i siodła.
      Jazdy odbywają się po padoku ;
  9. Jest możliwość wynajęcia większej ilości koni i jazdy w terenie po uprzednim uzgodnieniu;
10. Noclegi w zaprzyjaźnionym pensjonacie lub namiocie możliwe po uprzednim uzgodnieniu;
Ze względu na obowiązujące obecnie przepisy sanitarne związane z covid-19 na terenie gospodarstwa jednorazowo może przebywać 5 osób. Należy stosować maseczki, dezynfekcję i dystans. Posiłki wydawane są w opakowaniach jednorazowych do spożycia na zewnątrz. Na terenie gospodarstwa znajdują się pojemniki do dezynfekcji.


Regulamin wypożyczania kajaków
 w Gospodarstwie Agroturystycznym
Nurtem Rawki

1. Gospodarstwo Agroturystyczne Nurtem Rawki położone we wsi Budy Grabskie wypożycza swoim gościom kajaki razem z wyposażeniem zgodnie z niniejszym regulaminem i obowiązującym aktualnie cennikiem;
2. Kajaki i wyposażenie są własnością gospodarstwa agroturystycznego;
3. Gospodarstwo nie organizuje spływów kajakowych jedynie udostępnia sprzęt;
4. Kajaki wypożyczane są wyłącznie osobom pełnoletnim. Dzieci mogą płynąć tylko pod opieką osoby dorosłej;
5. Właściciel ma prawo odmówić w szczególnych przypadkach wypożyczenia sprzętu (np. osobom nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających itp.)
6. Rezerwacja sprzętu na dany termin następuje po wpłaceniu zadatku;
7. Opłata za wypożyczenie pobierana jest z góry;
8. Wydanie sprzętu następuje po podpisaniu umowy wypożyczenia i okazaniu dokumentu przez wypożyczającego. Wypożyczający zobowiązany jest sprawdzić stan kajaków i wyposażenia i zgłosić ewentualne usterki.
9. Za uszkodzenie lub zagubienie sprzętu odpowiada wypożyczający i zobowiązany jest pokryć szkodę w wysokości 100% aktualnej ceny rynkowej bez względu na stopień jego zużycia;
10. Gospodarstwo Agroturystyczne Nurtem Rawki nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki lub śmierć uczestnika spływu oraz szkody na rzecz innych osób ;
11. Wypożyczający zobowiązany jest do pomocy przy transporcie kajaków (załadunek i wyładunek);
12. Po porozumieniu się z właścicielem wypożyczający może przedłużyć czas wypożyczenia sprzętu. W momencie niezwrócenia sprzętu w uzgodnionym terminie wypożyczający może obciążyć wypożyczającego stosowna karą pieniężną;
13. Wypożyczający dowozi lub odbiera kajaki zgodnie z ustaloną wcześniej trasą;
14. Wypożyczający zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu a jego nieznajomość nie zwalnia go z tego obowiązku;
15. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie obowiązują przepisy kodeksu cywilnego;

W obecnej sytuacji epidemicznej obowiązują ograniczenia wynikające z przepisów o wymogach sanitarnych ustalanych przez Sanepid.